Chăm Sóc Sức Khoẻ

Chương trình chăm sóc sức khoẻ của Thenyic

THENYIC cố gắng cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người nhập cư có thu nhập thấp. Chúng tôi ủng hộ việc cải cách các vấn đề mang tính hệ thống như tính đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, các rào cản giao tiếp và các phương thức ghi danh và thanh toán còn thiếu sót. Chúng tôi làm việc với các nhóm cộng đồng và các cơ quan để giáo dục mọi người về các quyền chăm sóc sức khỏe và giúp họ vượt qua các rào cản trong việc chăm sóc sức khỏe.

Chương trình chăm sóc sức khoẻ của THENYIC

Vấn đề nổi bật

Tiếp cận Ngôn ngữ trong Chăm sóc Sức khỏe 
Những cá nhân thông thạo tiếng Anh hạn chế, hoặc những cá nhân không nói tiếng Anh đủ tốt để giao tiếp ...

| Xem toàn bộ bài báo

Tính đủ điều kiện nhập cư 
Có nhiều chương trình bảo hiểm y tế công cộng ở New York và một số loại người nhập cư hợp pháp ...

| Xem toàn bộ bài báo

Hợp tác Y tế 
Hợp tác hỗ trợ tiếp cận và vận động sức khỏe cho người nhập cư của Liên minh Di trú New York (Sức khỏe ...

| Xem toàn bộ bài báo

Chăm sóc giá cả phải chăng
Những cá nhân không có bảo hiểm y tế vẫn có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc với chi phí hợp lý tại các bệnh viện và sức khỏe cộng đồng ...

| Xem toàn bộ bài báo